Regulamin Sklepu internetowego Selgros24.pl

Regulamin Sklepu internetowego Selgros24.pl

 

Postanowienia Ogólne

1.                  Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień
i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Selgros24.pl dostępnym na stronie: www.selgros24.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera,  Formularza kontaktowego.

2.                  Właścicielem Sklepu Internetowego Selgros24.pl jest Transgourmet Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045597, NIP 7811011998, REGON 630375413, kapitał zakładowy 347.000.000 PLN. (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego Selgros24.pl: dok@selgros24.pl. Numer BDO - 000006431. Numer telefonu: 800 505 105 (Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00-17.00).

 

 

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.                  Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Osobę upoważnioną do zakupów, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może ona, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego Selgros24.pl.

2.                  Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy. Sprzedawca oznacza cenę na stronie Internetowej Selgros24.pl obowiązującą w tym kanale sprzedaży. Ceny takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży tj. w halach sprzedażowych, w Sklepie Internetowym Selgros24.pl oraz w aplikacji mobilnej Selgros mogą się różnić.

3.                  Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.                  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu.

5.                  Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Osobę upoważnionych do zakupów podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym Selgros24.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym Selgros24.pl.

6.                  Kanał sprzedaży- wyodrębniona forma za pomocą której odbywa się sprzedaż produktów Sprzedawcy w tym Sklep Internetowy, Hala, Aplikacja mobilna.

7.                  Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

8.                  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.                  Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Klienta będącego Przedsiębiorcą podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Selgros24.pl po dokonaniu Aktywacji.

10.              Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym Selgros24.pl podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

11.              Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

12.              Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji.

13.              Numer Karty Selgros – unikalny numer przypisany do Osoby upoważnionej do zakupów i przekazany mu przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, który dokonał Rejestracji Konta Klienta lub numer przypisany do Karty Klienta Selgros, jeśli Osoba upoważniona do zakupów takową posiada. Posiadanie Numeru Karty Selgros umożliwia Aktywację Konta Klienta.

14.              Osoba upoważniona do zakupów – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Osoba upoważniona do zakupów może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym Selgros24.pl w imieniu własnym jako Konsument albo w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą, który udzielił jej upoważnienia.

15.              Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Selgros24.pl.

16.              Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

17.              Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

18.              Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na stronie  Selgros24.pl lub w jednej z Hal Sprzedażowych Sprzedawcy wymienionych na stronie https://www.selgros.pl/kontakt, w wyniku której utworzone zostaje nieaktywne Konto Klienta.

19.              Sklep Internetowy Selgros24.pl – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.

20.              Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

21.              Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

22.              Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

23.              Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.

24.              Obniżka – oznacza Promocję oraz Wyprzedaż.

§ 2 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Selgros24.pl.

1.                  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Selgros24.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.                  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego Selgros24.pl. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

3.                  W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

4.                  Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Selgros24.pl, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5.                  Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego Selgros24.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Selgros24.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6.                  Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Wymagania techniczne.

1.                  Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego Selgros24.pl, które powinien spełniać Klient:

a)        Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet;

b)        Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

c)        Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024x768.

2.                  W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Selgros24.pl oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.                  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Wykorzystanie plików cookies przez Sklep Reguluje Polityka Prywatności i Polityka Cookies Sklepu Selgros24.

§ 4 Rejestracja

1.                  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.                  Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Do Konta Klienta można dodać maksymalnie trzy konta dla użytkowników, dla których po zakończeniu Rejestracji zostaną wydane Karty Selgros. Rejestracja jest możliwa tylko dla Klientów posiadających polski numer NIP.

3.                  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło.

4.                  Klienci, którzy podczas procesu Rejestracji nie wypełnili danych firmy, są zobowiązani do uzupełnienia danych w ciągu miesiąca od Rejestracji. Brak uzupełnienie danych może spowodować zablokowanie wydanej Karty Selgros.

5.                  W trakcie wypełniania formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest wybrania dogodnej dla niego hali sprzedażowej Sprzedawcy oraz wprowadzenia opisu działalności. Na adres pozostawiony w formularzu wysyłana jest do Klienta Karta Selgros, uprawniająca Klienta do dokonywania zakupów we wszystkich halach sprzedażowych Sprzedawcy, Klient ma możliwość również odbioru osobistego Karty Selgros.

6.                  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego , Regulaminem Sprzedaży oraz  Polityką Prywatności i Polityką Cookies Sklepu Selgros24 , a także zaakceptowania ich treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7.                  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5 Aktywacja

1.                  Dla uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Klienta konieczne jest dokonanie przez Osobę upoważnioną do zakupów Aktywacji.

2.                  W celu dokonania Aktywacji, Osoba upoważniona do zakupów powinna wypełnić formularz aktywacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności podając Numer Karty Selgros i przesłać wypełniony formularz aktywacyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu aktywacyjnym. Podczas Aktywacji Osoba upoważniona do zakupów ustala Hasło.

3.                  W toku wypełniania formularza aktywacyjnego, Osoba upoważniona do zakupów oznaczając odpowiednie pola formularza potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem.

4.                  W trakcie Aktywacji, Osoba upoważniona do zakupów może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Osoby upoważnionej do zakupów. Oświadczenie może też zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

5.                   W trakcie Aktywacji, Osoba upoważniona do zakupów może wyrazić zgodę na przetwarzanie innych danych niż osobowe w celach marketingowych, obejmujące m.in.: informacje o transakcjach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności o wartości obrotów w poszczególnych okresach, determinującej przyporządkowanie danego klienta do określonej kategorii, np. klient „top” lub klient innej kategorii, informacje o nabywanych Produktach.

6.                  Po przesłaniu wypełnionego formularza aktywacyjnego, Osoba upoważniona do zakupów niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres podany w formularzu aktywacyjnym, wiadomość z potwierdzeniem dokonania Aktywacji. Z chwilą otrzymania wiadomości następuje Aktywacja. W wiadomości potwierdzającej Aktywację znajduje się również link z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, przy pomocy którego Klient może dodatkowo potwierdzić dokonanie Aktywacji.

7.                  Osoba upoważniona do zakupów zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia hasła do konta w Sklepie osobie nieuprawnionej.

8.                  Dezaktywacja konta możliwa jest po zgłoszeniu przez Klienta wniosku na maila dok@selgros24.pl.

§ 6 Zamówienia

1.                  Osoba upoważniona do zakupów, która posiada aktywne Konto może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym Selgros24.pl w imieniu własnym jako Konsument lub w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, który w toku Rejestracji założył Konto Klienta

2.                  Z chwilą Aktywacji Konta Klienta, Klient będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Osobę upoważnioną do zakupów.

3.                  Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym Selgros24.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

4.                  Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego Selgros24.pl w zakładce „Warunki Dostawy”. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta. Koszty dostawy są wyraźnie oznaczone na etapie składania zamówienia.

5.                  Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego Selgros24.pl. Sprzedawca może organizować promocje w wybranych, wyraźnie określonych kanałach sprzedaży. Promocje takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży tj. w halach Selgros, w sklepie internetowym Selgros24.pl oraz w aplikacji mobilnej Selgros mogą się różnić.

6.                  Sklep nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.                  W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę Promocji w Sklepie, każdorazowo warunki promocji umieszczane są na stronie Sklepu.

8.                  W każdym przypadku przy informacji o obniżeniu ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

9.                  Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep umieszcza także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

10.              W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności obok informacji o obniżonej cenie Sklep przekazuje informację o cenie sprzed pierwszej zastosowanej obniżki.

11.              Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

12.              Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Selgros24.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

13.              Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo na etapie finalizacji Zamówienia Klient akceptuje Regulamin Sklepu.  Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

14.              Klient kompletując zamówienie, może dodać do KOSZYKA maksymalnie 30 (trzydzieści) różnych Produktów, w ramach jednej Umowy sprzedaży, o czym każdorazowo informowany jest za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej Sklepu, w chwili przekroczenia wskazanej wartości. W celu złożenia zamówienia na większą ilość produktów, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu albo udać się osobiście do jednej z hal Selgros Cash&Carry.

15.              Produkty dodane do Koszyka w przypadku braku finalizacji zamówienia zostaną zapisane w Koszyku. W odniesieniu do zalogowanych użytkowników produkty pozostają w Koszyku do czasu ich usunięcia z Koszyka. Po ponownym zalogowaniu w przypadku braku finalizacji zamówieniu produkty w Koszyku będą ponownie widoczne dla zalogowanego użytkownika do czasu ich usunięcia. W odniesieniu do niezalogowanych użytkowników produkty w koszyku będą widoczne do czasu finalizacji zamówienie lub usunięcia produktów z koszyka lub do momentu wyczyszczenia, usunięcia plików cookies w przeglądarce.

16.              W toku składania Zamówienia Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży jako Klient będący Przedsiębiorcą czy jako Osoba upoważniona do zakupów, będąca Konsumentem W zależności od rodzaju zamówienia, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo Fakturę VAT.

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

17.              Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.

18.              Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku dostępności części lub wszystkich produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca zastrzega sobie możliwości braku przyjęcia zamówienia w całości lub przyjęcia zamówienia w części w zakresie dostępnych produktów.

19.              Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

20.              Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§ 7 Płatności

1.                  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

a)      stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b)      nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2.                   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3.                  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a)      za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu. W przypadku gdy stroną Umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca w imieniu którego działa Klient, ta forma płatności dostępna jest wyłącznie do wartości zamówienia nie przekraczającej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł brutto.

W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b)      kartą płatniczą lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez eCard S.A. z siedzibą w Warszawie:

a.      karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;

b.      ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Płać z Plus Bank, Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Przelew z Volkswagen Bank direct.

W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu eCard S.A. o dokonaniu płatności za zamówione Produkty.

4.                  Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5.                   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Zamówienie nieopłacone w terminie zostanie anulowane.

§ 8 Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

1.                  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 9 Dostawa

1.                  Sklep Internetowy Selgros24.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.                  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.                  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o  standardowej liczbie Dni Roboczych (1-3 dni), potrzebnych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji zamówienia w standardowej liczbie Dni Roboczych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówienia Klient otrzymuje powiadomienie od Sprzedawcy w formie maila.

4.                  Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

5.                  Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6.                  Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Niemożliwy jest odbiór osobisty zamówienia.

7.                  W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8.                  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

9.                  Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

10.              W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego Selgros24.pl przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 10 Niezgodność towaru z umową. Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1.                  Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2.                  Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a)      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a.      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b.       przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c.        publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.

c)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d)      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3.                  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §10 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §10 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4.                  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a)       zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b)       niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

5.                  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6.                  Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §10 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.                  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.                  Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.                  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10.              Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11.              Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

12.              Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13.              Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14.              Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §10 ust. 8 powyżej;

b)      Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §10 ust. 10 do §10 ust. 12 powyżej;

c)      brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)      brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §10 ust. 7 do §10 ust. 12 powyżej;

e)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

15.              Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16.              Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.

17.              Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18.              Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19.              W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20.              Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.              Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.                  Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.                  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.                  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, (55-095) Długołęka, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: dok@selgros24.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.                  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

5.                  Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.                  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.                  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.                  W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

9.                  Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwrot towaru następuje na adres Sklep Internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka. Klient może dostarczyć towar w dowolnej Hali Selgros.

10.               Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.               Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.               Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.              Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

14.              Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12 Możliwość zwrotu zakupionego Produktu przez Przedsiębiorców.

1.                  Klient będący Przedsiębiorcą na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z Selgros24.pl.

2.                  Celem zwrotu Produktu, Klient będący Przedsiębiorcą, powinien złożyć do Sprzedawcy wniosek o zwrot Produktu.

3.                  Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:

a)      który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;

b)      jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. obejrzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);

c)      który nie jest wymieniony w ust. 13, poniżej.

4.                  Klient będący Przedsiębiorcą może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia Dostawy.

5.                  Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów z Zamówienia).

6.                  Wniosek o przyjęcie zwrotu Produktów powinien zostać wysłany listem poleconym na adres Sklep Internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka (z dopiskiem „Zwrot”) lub mailem na adres dok@selgros24.pl. Do wniosku powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu zwracanych Produktów. Zwrot towaru następuje na adres Sklep Internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka. Klient może złożyć wniosek o zwrot towaru oraz dostarczyć towar w dowolnej Hali Selgros.

7.                  Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wniosku o przyjęcie zwrotu Produktu, Sprzedawca w terminie 30 dni wyśle do Klienta będącego Przedsiębiorcą drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację o swojej decyzji co do wniosku.

8.                  W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Sprzedawca prześle do Przedsiębiorcy, przy pomocy poczty elektronicznej numer „RMA”. Jest to indywidualny numer, który został nadany sprawie zwrotu Produktu. Tym numerem Klient będący Przedsiębiorcą powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji.

9.                  Po uzyskaniu numeru RMA, w celu dokonania zwrotu, Klient będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania numeru RMA) dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy Selgros.24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka.

10.              W wypadku odsyłania Produktu, na przesyłce Klient będący Przedsiębiorcą powinien umieścić w widocznym miejscu numer RMA. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu, a wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres dok@selgros24.pl. (formularz zwrotu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego Selgros24.pl).

11.              W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

12.              Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.

13.              Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:

a)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;

b)      w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 13 Rękojmia dla Przedsiębiorców

1.                  Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2.                  Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.                  Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.                  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.

5.                  Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy Sklep Internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka. Wysyłka reklamowanych produktów powinna być kierowana na adres Sklepu. Klient może zgłosić reklamacje oraz dostarczyć reklamowany produkt w dowolnej Hali Selgros.

6.                  Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

7.                  Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres dok@selgros24.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§ 14 Uprawnienia Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu Rękojmi.

1.                  W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Klient będący Przedsiębiorcą powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy na adres e-mailowy: dok@selgros24.pl lub listem poleconym na adres: Sklep internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.

2.                  Po wysłaniu do Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji, Klient będący Przedsiębiorcą otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji numer RMA. Jest to indywidulany numer, który został nadany sprawie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Tym numerem Klient powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji swojej sprawy.

3.                  Nadanie sprawie numeru RMA nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem reklamacji przez Sprzedawcę.

4.                  Po otrzymaniu numeru RMA Klient będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie tj.: nie później niż w terminie 7 dni przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy Selgros24.pl, ul. Wrocławska 4c, 55-095 Długołęka, z dopisanym numerem RMA. Na przesyłce z Produktem Klient powinien umieścić w widocznym miejscu numer RMA. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Klient powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu oraz wypełniony formularz reklamacji. Formularz reklamacji jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego Selgros24.pl w szczegółach zamówienia, dodatkowo w formie papierowej jest także dołączony do każdej przesyłki będącej przedmiotem Dostawy. Klient przesyła do Sprzedawcy, reklamowany z tytułu rękojmi Produkt na własny koszt.

5.                  Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Klienta będącego Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Klient zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.     

6.                  W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy Selgros24.pl zwróci Klientowi będącego Przedsiębiorcą poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Klienta wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.

7.                  W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy Selgros24.pl odsyła reklamowany Produkt do Klienta będącego Przedsiębiorcą na jego koszt.

8.                  Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów żywnościowych dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

 

§ 15 Gwarancja

1.                  Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2.                  W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca wraz z informacją o gwarancji przekazuje informacje kto udziela gwarancji, na jakich zasadach gwarancja zostaje udzielona. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi najpóźniej z chwilą wydania Towaru objętego gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta załączonymi do Towaru.

§ 16 Usługi

1.                  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)      Prowadzenie Konta Klienta;

b)      Newsletter;

c)      Formularz kontaktowy.

2.                  Usługi wskazane w §16 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.                  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.                  Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.                  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6.                  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7.                  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

a)      informację o nadawcy;

b)      wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

c)      informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8.                  W ramach Sklepu Selgros 24 nie jest świadczona Usługa Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu.
Sklep nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, uzyskanych w sposób barterowy. Sklep nie zamieszcza i nie zleca zamieszczenia innej osobie nieprawdziwych opinii.

9.                  Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

10.              Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11.              Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

12.              Osoba upoważniona do zakupów, która dokonał Aktywacji może zgłosić Sprzedawcy żądanie dezaktywacji Konta Klienta na maila dok@selgros24.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania dezaktywacji Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać dezaktywowane do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

13.              Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

§ 17 Odpowiedzialność

1.                  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Klienci będący Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

§ 18 Ochrona danych osobowych

1.                  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i Polityce cookies Sklepu Selgros24 dostępnej na Stronie.

§ 19 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.                  Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.                  Klient, na rzecz którego Osoba upoważniona do zakupów dokonała Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania dezaktywacji na maila dok@selgros24.pl.

3.                  Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Aktywacji.

§ 20 Postanowienia końcowe

1.                  Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.                  Sprzedawca prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.                  Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4.                  Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.                  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6.                  Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Klient chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub ze Sprzedawcą na podane dane kontaktowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

7.                  Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Sprzedawcy (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

8.                  Sprzedawca informuje, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.                  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

10.              Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

11.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2024 r. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie Selgros24.pl.